Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EMS STUDIO PIJNACKER

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen EMS Studio Pijnacker en de Consument worden gesloten.

Artikel 2. HET AANBOD
2.1. Het aanbod van EMS Studio Pijnacker wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door EMS Studio Pijnacker aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende een week na dagtekening van kracht.
2.2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een inschrijfformulier in dat hem door EMS Studio Pijnacker ter beschikking wordt gesteld.
2.3. Het aanbod omvat ten minste:
• de mogelijkheid om de studio en faciliteiten te bezichtigen;
• de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
• de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
• de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
• de kosten voor de strippenkaart en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6.
• uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
• op welk moment de kosten door EMS Studio Pijnacker op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
• de wijze van betaling en de betalingstermijn;
• de periode van de Overeenkomst;
• het (huishoudelijk) reglement.
2.4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
2.5. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 DE OVEREENKOMST
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 4 BEDENKTIJD
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 5 DUUR EN BEËINDIGING
5.1. EMS Studio Pijnacker biedt de Consument de keuze uit:
• een rittenkaart van 13 strippen met een geldigheidsduur van 6 maanden,
• een rittenkaart van 26 ritten met een geldigheidsduur van 8 maanden,
• een rittenkaart van 52 ritten met een geldigheidsduur van 12 maanden.
5.2. Wanneer de consument wenst te stoppen na verbruik van de kaart dient hij dit minimaal 1 maand voor het eindigen van de looptijd schriftelijk aan te vragen. Wanneer de laatste rit van de kaart is verbruikt wordt deze stilzwijgend met een kwartaal verlengd voor hetzelfde rittarief als waar de kaart voor is afgenomen.
5.3 Tussentijdse opzegging door EMS Studio Pijnacker is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
• de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt;
5.4 Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
5.5. Indien EMS Studio Pijnacker zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door EMS Studio Pijnacker mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6 OPSCHORTEN (TIJDELIJK STOPZETTEN)
6.1. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezings -mogelijkheid van 1 maand gedurende de abonnementsperiode.
6.2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van EMS Studio Pijnacker het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander -ten genoegen van – EMS Studio Pijnacker deugdelijk bewijs.
6.3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
6.4. De betalingsverplichting van de Consument wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Artikel 7 PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
7.1. De rittenkaart prijs wordt vooraf overeengekomen.
7.2. Eventuele prijsverhogingen worden door EMS Studio Pijnacker 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
7.3. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 VERPLICHTINGEN VAN EMS Studio Pijnacker
8.1. EMS Studio Pijnacker staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
8.2. EMS Studio Pijnacker onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
8.3. EMS Studio Pijnacker staat er voor in dat de aanwezige trainers over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
8.4. EMS Studio Pijnacker zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
8.5. EMS Studio Pijnacker treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
9.1. De Consument houdt zich aan de door EMS Studio Pijnacker gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. 9.2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor sport te melden aan EMS Studio Pijnacker.
9.3. De Consument dient de aanwijzingen van EMS Studio Pijnacker c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
9.4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de aanwezige trainer kenbaar te maken, zodat deze uitleg kan geven.
9.5. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
9.6. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door EMS Studio Pijnacker beschikbaar gestelde studio.
9.7. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan EMS Studio Pijnacker mede te delen.

Artikel 10 TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
10.1. EMS Studio Pijnacker kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden EMS Studio Pijnacker. zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
10.2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de rittenkaart niet op te maken. Eventuele resterende ritten zullen worden terugbetaald. Tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt.

Artikel 11 BETALING
11.1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
11.2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door EMS Studio Pijnacker schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. 11.3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is EMS Studio Pijnacker gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen.
11.4. Bij niet tijdige betaling is de Consument zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Consument in verzuim is, worden alle voor de resterende kosten voor de rittenkaart opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de Consument aan EMS Studio Pijnacker te worden voldaan.
11.5. De Consument kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van EMS Studio Pijnacker tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
11.6. Indien EMS Studio Pijnacker over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de Consument, is de Consument voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan EMS Studio Pijnacker de Consument 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. De Consument kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van EMS Studio Pijnacker tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1. EMS Studio Pijnacker is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van EMS Studio Pijnacker komt. EMS Studio Pijnacker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
12.2. EMS Studio Pijnacker zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal € 2.500.000 per geval. De aansprakelijkheid van EMS Studio Pijnacker is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
12.3. De Consument is tegenover EMS Studio Pijnacker aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 13 KLACHTEN
13.1. De Consument dient klachten zo snel mogelijk -doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij EMS Studio Pijnacker in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
13.2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 14 LEEFTIJD
Indien de Consument jonger is dan 18 dient er een ouder of voogd te tekenen bij inschrijving.

Artikel 15 PRIVACY
15.1. EMS Studio Pijnacker verwerkt persoonsgegevens van de Consument of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 15.2. In de Privacyverklaring van EMS Studio Pijnacker wordt op een rijtje gezet welke gegevens door EMS Studio Pijnacker worden verwerkt, voor welke doeleinden EMS Studio Pijnacker dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT
16.1. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.